Правила и условия

Начало Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Тази страница съдържа Условията за ползване, съгласно които можете да купувате и използвате паспорти, лични карти и шофьорски книжки за продажба чрез „Купете реален документ онлайн“. Моля, прочетете внимателно тази страница, тъй като тя представлява правно обвързващо споразумение между вас и „Купете реален документ онлайн“ („Компанията“). Като се има предвид съгласието на Компанията да ви продаде документи, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия и посочвате такова съгласие, като подадете формуляр за поръчка, както е посочено във формуляра за поръчка „С изпращането на този формуляр вие сте прочели и се съгласявате с Условия за ползване".

 1. Вашите декларации и гаранции.

С настоящото Вие заявявате и гарантирате, че: a. Вие сте на най-малко осемнадесет (18) години; b. Вие разбирате и потвърждавате, че „Купете реален документ онлайн“ са предназначени да бъдат използвани единствено за развлекателни цели и не са предназначени или проектирани да бъдат използвани като или представени като доказателство за вашата самоличност, подобие или възраст; и c. Няма да използвате „Купете реален документ онлайн“ (1) за незаконни или незаконни цели или във връзка с или в подкрепа на каквато и да е незаконна или незаконна дейност; (2) в нарушение на който и да е приложим закон или наредба, (3) по начин, който ще наруши или има вероятност да наруши авторското право, търговската марка, търговската тайна или други права на интелектуална собственост на други или да наруши правото на поверителност, публичност или други лични права на други лица, или (4) всяко поведение или дейност, която според единственото мнение на Компанията е клеветническа, неприлична, нецензурна, обидна, заплашителна, злоупотреба, омраза, накърняваща или накърняваща правата на друго лице или образувание.

 1. Отговорност за „Истински документи“.

Вие носите цялата отговорност и Компанията няма да носи никаква отговорност за всяка загуба или щета, произтичаща от вашата покупка, притежание или използване на каквито и да е „Реални документи“ или притежанието или използването от трета страна на каквито и да е документи, закупени от вас , независимо дали такова притежание или използване е разрешено от вас. Вие ще защитавате, обезщетявате и предпазвате Компанията, нейните директори, партньори, служители, служители и агенти (общо „Обезщетения“) срещу всякакви искове, отговорности, загуби, щети или щети (включително без ограничение разумни правни и счетоводни такси ) претърпени от такива Обезщетения, произтичащи от или във връзка с (I) Вашата покупка, притежание или използване на каквито и да е документи, включително без ограничение всякакви искове, отговорност, загуба, щета, вреда, претърпени от такива Обезщетения, произтичащи от или във връзка с притежанието или използване от трета страна на документи, закупени от вас, независимо дали такова притежание или използване е разрешено от вас, или (II) нарушение от ваша страна на настоящите Правила и условия. С настоящото вие освобождавате обезщетенията от искове, искания и щети (действителни и последващи, преки и косвени) от всякакъв вид и естество, известни и неизвестни, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с вашата покупка, притежание или използване на документи или притежание или използване от трета страна на закупени от вас документи, независимо дали това притежание или използване е разрешено от вас.

 1. Без гаранции.

Вие потвърждавате, че документите ви се предоставят „както са“, „с всички недостатъци“ и „както е налично“ Компанията не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, договорни или законови, включително, но не само подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за конкретна цел, по отношение на „Купете реален документ онлайн“ или който и да е негов аспект, и всички гаранции по отношение на това се отхвърлят изрично с настоящото. Компанията изрично си запазва правото да променя който и да е аспект на който и да е документ (включително без ограничение физическия вид, материалите или методите на изработка) по всяко време без предизвестие до вас.

 1. Информация.

Вие потвърждавате, че документите са направени по поръчка въз основа на информацията, която предоставяте на Компанията по време на вашата поръчка. Вие носите цялата отговорност да гарантирате, че цялата такава информация е предоставена на Компанията в пълна, точна и четлива форма. Компанията няма задължение да се свързва с вас, за да провери точността на която и да е предоставена информация (включително без ограничение проверка на нейния правопис) или да получи липсваща или пропусната информация и Компанията няма да носи никаква отговорност за грешки, дефекти или несъответствия в всякакви „Реални документи“, които се дължат, изцяло или частично, на неуспеха ви да предоставите пълна, точна и четлива информация.

 1. Възстановявания.

Всички такси, получени за документи, поръчани от вас, стават невъзстановими, след като Компанията е започнала изготвянето на такива документи; при условие обаче, че Компанията ще възстанови таксите във връзка с дефектни или несъответстващи документи, ако: (I) Компанията получи писмено известие по електронна поща не по-късно от края на следващия работен ден, след като получите предполагаемо дефектните или несъответстващите документи, в които известието посочва конкретно характера на претендирания дефект или несъответствие; и (II) вие връщате предполагаемите дефектни или несъответстващи документи на Компанията за ваша сметка и Компанията ги получава не по-късно от 30 дни след като получите тези документи; и (III) Компанията разумно реши, че такъв претендиран дефект или несъответствие съществува и се дължи единствено на действия или бездействие на Компанията, за които Компанията носи отговорност по настоящото.

 1. Доставка.

Всички документи ще Ви бъдат изпратени по избрания от Вас метод на доставка; въпреки това Компанията не заявява и не гарантира, че документите ще бъдат изпратени или доставени в определен срок (с изключение на метода на доставка с гарантиран срок). Номерът за проследяване ще бъде изпратен по преценка на Компанията и не е покрит от гаранция или гарантиран като част от вашата поръчка. Компанията не носи отговорност за каквито и да е щети, понесени от вас или трета страна в резултат на забавяне на доставката.

 1. Ограничение на отговорността.

Независимо от всяка друга разпоредба на това Споразумение в противоположния смисъл, отговорността на Компанията за всякакви загуби или щети, преки или косвени, произтичащи от настоящите Условия за ползване или вашата покупка, притежание или използване на документ по каквато и да е причина или в връзка с притежанието или използването от трета страна на който и да е „Купете реален документ онлайн“, закупен от вас, независимо дали това притежание или използване е разрешено от вас, включително без ограничение всяка причина за действие, звучаща в договор, непозволено увреждане или строга отговорност, се ограничава до действителни, преки понесени щети, но в никакъв случай няма да надвишава таксите, платени от вас на Компанията за документа, във връзка с който е възникнала такава отговорност. Компанията няма да носи отговорност за пропуснати ползи или други последващи щети, обезщетения за покриване на щети или за каквито и да било искове срещу вас от трета страна, дори ако Компанията е била уведомена за възможността за същото. При никакви обстоятелства Компанията не носи отговорност по настоящото споразумение за специални щети, общи щети, случайни щети, непреки щети или примерни или наказателни щети. Никакви действия, произтичащи от това Споразумение, независимо от формата, не могат да бъдат предявени от Вас срещу Компанията повече от 30 дни след възникване на причината за иска. Този раздел 8 (Общи) остава в сила след изтичане или прекратяване на тези Правила и условия по каквато и да е причина.

 1. Общи.

 2. Силна способност.

Всяка разпоредба или част от тези Условия за ползване, държана или определена от съд (или друг правен орган) с компетентна юрисдикция като незаконна, невалидна или неприложима в която и да е юрисдикция, ще се счита за отделна, отделна и независима и ще бъде неефективна за степента на такова задържане или определяне, без (I) да анулира останалите разпоредби на настоящите Правила и условия в тази юрисдикция, или (II) да повлияе на законността, валидността или изпълнимостта на такава разпоредба в друга юрисдикция.

 1. Приложимо право.

Тези Условия за ползване и съответните действия на страните по-долу се тълкуват и регулират в съответствие със законите.

 1. Форсмажорни обстоятелства.

Всяко забавяне или неизпълнение на която и да е разпоредба на настоящите Условия за ползване (с изключение на неплащане на дължими суми по настоящото), причинено от условия извън разумния контрол на изпълняващата страна, не представлява нарушение на настоящите Правила и условия и срокът за изпълнение на такава разпоредба се счита за удължен за период, равен на продължителността на условията, възпрепятстващи изпълнението.

 1. Възлагане.

Вие не можете да преотстъпвате никаква част от тези Условия за ползване, доброволно или неволно, включително без ограничение по силата на закона или чрез сливане, освен с изричното съгласие на Компанията, като такова съгласие не трябва да бъде неоснователно отказано. Всеки опит за това ще бъде невалиден. Никое физическо или юридическо лице, което не е страна по настоящото, с изключение на Обезщетения, различни от Компанията, няма да има никакъв интерес по отношение на това или да се счита за бенефициент на трета страна по настоящото и нищо от съдържащото се тук не трябва да се тълкува като създаване на права, приложими от друго лице или трета страна, с изключение на Обезщетения различни от Компанията.

 1. Цяло споразумение.

Настоящите Условия за ползване представляват пълното споразумение и разбиране на страните по отношение на предмета на настоящото и са предназначени като окончателен израз на страните и пълно и изключително изявление на условията от тях, като заместват всички предишни или текущи споразумения, декларации, обещания и разбирателства, писмени или устни.

 1. Обвързващо споразумение.

Настоящите Условия за ползване са задължителни и гарантират в полза на Страните и техните съответни наследници, дистрибутори, законни представители, правоприемници и разрешени правоприемници.